Onafhankelijkheid Energie-N

Nadat Energie-N op 11 november 2021 had ingesproken bij de behandeling van de Transitievisie warmte in de Gemeenteraad van Nieuwegein, heeft een Raadslid vragen gesteld over de onafhankelijkheid van Energie-N. Hieronder geven wij de vragen en de gegeven antwoorden weer.

Vraag: ENERGIE-N, Wanneer en hoe zijn ze ontstaan? Wie nam het initiatief? 

Antwoord: In 2012 ontstond in het kader van een Europees project de behoefte aan samenwerking tussen Nieuwegeinse initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hiermee is het netwerk en later stichting Samen Duurzaam Nieuwegein (https://www.samenduurzaamnieuwegein.nl/) ontstaan. Vanuit deze stichting  is een aantal inwoners van Nieuwegein in 2017 gestart met het initiatief Energie-N, waarin bewoners elkaar helpen om de juiste stappen te zetten bij het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Energie-N is sinds maart 2020 geen onderdeel meer van Samen Duurzaam Nieuwegein maar een zelfstandige stichting en bestaat nu uit een groep van ruim 10 enthousiaste vrijwilligers (energieambassadeurs).

Vraag: Klopt het dat de groep (in ieder geval voor een deel) uit ambtenaren bestaat?

Antwoord: Nee, dat klopt niet. Gemeente werkt wel samen met Energie-N, waarbij we soms samen naast elkaar publiekelijk zichtbaar zijn (ieder in haar eigen rol) bijvoorbeeld bij fysieke- of online bijeenkomsten.

Die samenwerking is de afgelopen twee jaar intensief geweest ivm de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Eind 2019 kwam het Rijk met een RRE subsidie regeling waarbij de gemeente Nieuwegein voor onder meer een aantal activiteiten van Energie-N subsidie kon ontvangen. Dat betrof energiegesprekken/warmte scans, inkoopregelingen voor energiebesparende maatregelen en bijeenkomsten over energiebesparende maatregelen. Daar het natuurlijk niet de bedoeling was dat de gemeente geld verdiend door de werkzaamheden van vrijwilligers, is toen met Energie-N de volgende afspraak gemaakt. De te ontvangen Rijkssubsidie voor energiegesprekken/warmtescans zou toekomen aan Energie-N. Met deze substantiële geldstroom wilde Energie-N haar onafhankelijke positie en rol als luis in de pels bij de energietransitie waarborgen. De te ontvangen Rijkssubsidie voor inkoopregelingen en bijeenkomsten zou toekomen aan de gemeente die dat geld zou besteden aan het faciliteren van en PR rond deze activiteiten zodat voldoende Nieuwegeiners die zouden gaan bijwonen. De RRE is eind 2021 afgesloten.

Vraag: Door wie, buiten de gemeente Nieuwegein, worden de leden of de groep als geheel nog meer betaald, gesponsord, gesubsidieerd? 

Antwoord: Voorzover bekend bij de gemeente heeft Energie-N eenmaal voor het collectieve asbestdaksaneringsproject in de wijk Doorslag gebruik kunnen maken van een VNG-subsidie.  Energie-N heeft dit bevestigd en aangegeven dat ze in 2018 nog een bijdrage in de aanschaf van een warmtecamera hebben ontvangen van het RABO-stimuleringsfonds.

Vraag: Hoeveel geld gaat er vanuit de gemeente naar deze groep?

Antwoord:

2017: €2.600 Project Verduurzamen Vogelbuurt Doorslag (collectieve asbestdaksanering)

2017: €3.000 Project Verduurzamen Rijtuigenbuurt

2018 en 2019: €2.000 Kosten deelname kennisbijeenkomsten, materialen Duurzaamheidsmarkt, warmtecamera en meetapparatuur, waardering vrijwilligers

2020: €6.930 Kosten 77 energiegesprekken/warmtescans i.k.v. gemeentelijk project (met rijkssubsidie RRE)

2021: €5.760 Kosten 63 energiegesprekken/warmtescans i.k.v. gemeentelijk project (met rijkssubsidie RRE)

Vraag: Met welk doel betalen wij, gemeente Nieuwegein, Energie-N? 

Antwoord: Gemeente betaalt stichting Energie-N een vergoeding voor onkosten die zij maken voor activiteiten om andere Nieuwegeiners te helpen met energiebesparing en duurzame opwekking in/aan de woning. Dit zijn activiteiten die helpen bij het bereiken van een Nieuwegein Energieneutraal 2040.